“Common Denominators”

Matt Nieman

September 27, 2020

Bible Text: Philippians 2:1-13 |

“An Unjust God”

Matt Nieman

September 20, 2020

Bible Text: Matthew 20:1-16 |

“Forgiven, so as to Forgive”

Matt Nieman

September 13, 2020

Bible Text: Matthew 18:21-35 |

“In Remembrance”

Matt Nieman

September 6, 2020

Bible Text: Exodus 12:1-14 |

“The Ground on Which We Stand”

Matt Nieman

August 30, 2020

Bible Text: Exodus 3:1-15 |

“What Rocks are Made of”

Matt Nieman

August 23, 2020

Bible Text: Matthew 16:13-20 |

“A Bit of Good News”

Matt Nieman

August 16, 2020

Bible Text: Romans 11:1-2a, 29-32 |

“Water Walkers”

Matt Nieman

August 9, 2020

Bible Text: Matthew 14:22-33 |

“Nourishment”

Matt Nieman

August 2, 2020

Bible Text: Matthew 14:13-21 |

“Small Seeds and Hidden Treasure”

Matt Nieman

July 26, 2020

Bible Text: Matthew 13: 31-33, 44-52 |

1 2 3 23