“God Calls”

Matt Nieman

February 28, 2021

Bible Text: Mark 8:31-38 |

“God Promises”

Matt Nieman

February 21, 2021

Bible Text: Genesis 9:8-17 |

“Body Language”

Matt Nieman

February 17, 2021

Bible Text: Matthew 6:1-6, 16-21 |

“One Glimpse at a Time”

Matt Nieman

February 14, 2021

Bible Text: 2 Corinthians 4:3-6 |

“For the Weary”

Matt Nieman

February 7, 2021

Bible Text: Isaiah 40:28-31 |

“A Problem with Authority”

Matt Nieman

January 31, 2021

Bible Text: Mark 1:21-28 |

“Go Fish”

Matt Nieman

January 24, 2021

Bible Text: Mark 1:14-20 |

“Getting Noticed”

Matt Nieman

January 17, 2021

Bible Text: John 1:43-51 |

“Voices, Hands, and Places”

Matt Nieman

January 10, 2021

Bible Text: Acts 19:1-7 |

“Fear Factor”

Matt Nieman

January 3, 2021

Bible Text: Matthew 2:1-12 |

1 2 3 26