“When Our Best Efforts Fail”

Matt Nieman

July 5, 2020

Bible Text: Romans 7:15-25a |

“Putting on the Uniform”

Matt Nieman

June 28, 2020

Bible Text: Matthew 10:40-42 |

“Hope That Does Not Disappoint”

Matt Nieman

June 14, 2020

Bible Text: Romans 5:1-8 |

“Dominion and Doubt”

Matt Nieman

June 7, 2020

Bible Text: Matthew 28:16-20 |

“By the Spirit”

Matt Nieman

May 31, 2020

Bible Text: Acts 2:1-4, 12-21 |

“In the Silence”

Matt Nieman

May 24, 2020

Bible Text: Luke 24:44-53 |

“Using Restraint”

Matt Nieman

May 17, 2020

Bible Text: Hosea 11:1-11 |

“One Pandemic Day at a Time”

Matt Nieman

May 10, 2020

Bible Text: Matthew 6:25-34 |

“Members of Christ”

Matt Nieman

May 3, 2020

Bible Text: 1 Corinthians 6:12-20 |

“Does Jesus Miss Us?”

Matt Nieman

April 26, 2020

Bible Text: Luke 24:13-35 |

1 2 3 22