“We Are Fragile”

Matt Nieman

April 3, 2022

Bible Text: John 12:1-8 |

“We Often Believe We’re the Problem”

Matt Nieman

March 27, 2022

Bible Text: Luke 15:1-3, 11b-32 |

Series:

“Give It More Time”

Matt Nieman

March 20, 2022

Bible Text: Luke 13:1-9 |

Series:

“So Much Out of Our Control”

Matt Nieman

March 13, 2022

Bible Text: Luke 13:31-35 |

Series:

“Ordinary Lives Can Be Holy”

Matt Nieman

March 6, 2022

Bible Text: Luke 4:1-13 |

Series:

“Poised for Change”

Matt Nieman

February 27, 2022

Bible Text: 2 Corinthians 3:12-4:2 |

“God Has Done This”

Matt Nieman

February 20, 2022

Bible Text: Luke 6:27-38 |

“Looking for Hope”

Matt Nieman

February 13, 2022

Bible Text: Luke 6:17-26 |

“Follow Me”

Matt Nieman

February 6, 2022

Bible Text: Luke 5:1-11 |