“For the Weary”

Matt Nieman

February 7, 2021

Bible Text: Isaiah 40:28-31 |

“A Problem with Authority”

Matt Nieman

January 31, 2021

Bible Text: Mark 1:21-28 |

“Go Fish”

Matt Nieman

January 24, 2021

Bible Text: Mark 1:14-20 |

“Getting Noticed”

Matt Nieman

January 17, 2021

Bible Text: John 1:43-51 |

“Voices, Hands, and Places”

Matt Nieman

January 10, 2021

Bible Text: Acts 19:1-7 |

“Fear Factor”

Matt Nieman

January 3, 2021

Bible Text: Matthew 2:1-12 |

“Weird, but Faithful”

Matt Nieman

December 27, 2020

Bible Text: Luke 2:22-40 |

“What’s Familiar”

Matt Nieman

December 24, 2020 ()

Bible Text: Luke 2:15-20 |

“Greetings”

Matt Nieman

December 20, 2020

Bible Text: Luke 1:26-38 |

“Like Those Who Dream”

Matt Nieman

December 13, 2020

Bible Text: Psalm 126 |